Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258294
od 01 kwietnia 2005
Działy » O PCPR Wersja do druku

działy PCPR

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

 tel. (063) 27 24 004 wew. 104

 

Prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opracowywanie projektów aktów prawnych niezędnych do funkcjonowania Centrum, organizowanie narad, spotkań w związku z działalnością PCPR, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, obsługa zbiorowego ubezpieczenia pracowników, prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS, działania związane z realizacją powiatowych programów na rzecz rozwiązyeania problemów społecznych, pozyskiwanie informacji na temat programów i funduszy unijnych, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem pozyskania środków w ramach funduszy unijnych oraz środków krajowych na działania związane z realizowanymi przez Centrum zadaniami.

 

 DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

tel. (063) 27 13 510 wew. 118

 

Obsługa finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i  jednostek podlegających, opracowanie projektu planu budżetu i zmian w planie, planowanie, nadzór i kontrola przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych przez Powiat Kolski na świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pomocy osobom niepełnosprawnym, analiza wykonywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych, środków z funduszy unijnych i innych, będących w dyspozycji Centrum.

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
tel.  (063)  27 12 558 wew. 111

 

Sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, sporządzanie umów dla rodzin pomocowych, prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, prowadzenie wywiadów środowiskowych, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób skierowanych, kierowanie do środowiskowego domu samopomocy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

 

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

 tel. (063) 27 12 558 wew. 112

 

Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenie RDD, organizowanie szkoleń dla kandydatów, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, udzielanie informacji o prawach i przysługujących uprawnieniach rodzinom, pomoc w usamodzielnieniu osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze, udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka, kierowanie dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo-wychowawczych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

 

DZIAŁ DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 tel. (063) 27 13 509 wew. 105, 106

 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań w ramach programów dotyczących osób niepełnosprawnych do których przystąpił Powiat Kolski, realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zleconych przez PFRON. 

 


Informację wytworzył: Agata Bagińska, Data wytworzenia: 2013-06-26 10:33:31, Wprowadził do systemu: Agata Bagińska, Data wprowadzenia: 2013-06-26 08:56:34, Zatwierdził do publikacji: Agata Bagińska, Data publikacji 2013-06-26 14:04:17, Ostatnia zmiana: 2018-08-06 09:11:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 12978