Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258281
od 01 kwietnia 2005
Formy pomocy » Domy pomocy społecznej Wersja do druku

Domy pomocy społecznej

 

Procedura ubiegania się o miejsce w domu pomocy społecznej

 

Osoby ubiegające  się  o  skierowanie  do  domu  pomocy  społecznej:

  • składają  wniosek  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  lub  pobytu;

Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje niezbędną dokumentację:

  • pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy (rodziny) w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dom pomocy społecznej;
  • opinia ośrodka pomocy społecznej  dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • wyniki  badań  lekarskich;
  • w przypadku  osób  upośledzonych umysłowo:  zaświadczenie  lub  opinia psychologa,
  • w  przypadku  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi:  zaświadczenie  lekarza  psychiatry;
  • aktualna  decyzja ZUS, KRUS, OPS  lub  inny  dokument  potwierdzający  źródło  dochodu,  w  celu  ustalenia odpłatności  za  pobyt  w  DPS.

 

Kto wydaje decyzję?

 

1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.

5. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu   i opłacie za pobyt wydaje marszałek województwa na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przy czym art. 64 stosuje się odpowiednio.

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
   1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
   2) małżonek, zstępni przed wstępnymi;
   3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
   1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
   2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
     a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
     b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
   3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno- rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

 

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie powiatu kolskiego.

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Poniatowskiego 21, 62 – 600 Koło

tel. (063) 27 20 047, 27 20 608

e – mail: sekretariat@dpskolo.pl

- dom przeznaczony dla osób somatycznie chorych kobiet i mężczyzn;    
 - liczba miejsc – 113
   - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku – 3.498,00 zł.     

 

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Blizna 55, 62 – 600 Koło

tel. (063) 27 22 977 fax 26 10 874

e – mail dps-zgr@host.pl

- dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku (kobiet);      
           - liczba miejsc –   53    
      - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku –3.360,00 zł.

 

Druki dokumentów w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej:

 

Załączone dokumenty
  Zaświadczenie lekarza psychiatry (10.8kB) pobierz    
  OŚWIADCZENIE (10.5kB) pobierz    
  zaswiadczenie lekarskie do dps (2) (13.2kB) pobierz    
  Wniosek (10.8kB) pobierz    
  Opinia (13kB) pobierz    
  KLAUZULA INFORMACYJNA - DPS 2019 (16.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: Agata Bagińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agata Bagińska, Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:03:04, Zatwierdził do publikacji: Agata Bagińska, Data publikacji 2018-12-14 12:23:40, Ostatnia zmiana: 2019-01-07 09:04:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 328