Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258264
od 01 kwietnia 2005
Formy pomocy » Rodziny zastępcze Wersja do druku

Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze

 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem przypadków gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

   1) odpowiednie warunki bytowe;
   2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
   3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
   4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
   5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
   1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
   2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
   4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
   5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
   6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
   7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
   8) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie można łączyć z prowadzeniem placówki rodzinnej.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
   1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
   2) przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
   3) odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem;
   4) poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
   5) zasadę nierozłączania rodzeństwa;
   6) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Rodziny zastępcze dzielą się na:
   1) spokrewnione z dzieckiem;
   2) niespokrewnione z dzieckiem;
   3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
     -  wielodzietne,
     -  specjalistyczne,
     -  o charakterze pogotowia rodzinnego.
W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.


Informację wytworzył: Agata Bagińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agata Bagińska, Data wprowadzenia: 2005-05-19 11:01:00, Zatwierdził do publikacji: Agata Bagińska, Data publikacji 2005-05-19 14:03:25, Ostatnia zmiana: 2011-02-09 11:13:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5872