Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258265
od 01 kwietnia 2005
Statut PCPR w Kole » Treść Wersja do druku

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/126/2012

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 listopada 2012 r.

 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLVIII/245/2006 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                                                                          Marek Tomicki

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XXVII/126/2012

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 listopada 2012 r.

 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego. Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności.

Organem właściwym do uchwalania statutu oraz zmian w statucie jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - w niniejszej sprawie Rada Powiatu Kolskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Kole funkcjonowało dotychczas
na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr XLVIII/245/2006.

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, zmianami przepisów regulujących zakres działania Jednostki, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz 887 z późn. zm.) oraz koniecznością uaktualnienia aktów prawnych będących podstawą działalności Centrum, wprowadza się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Starosta Powiatu Kolskiego

                                                                                                                                                                                                      Wieńczysław Oblizajek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Załącznik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  do Uchwały Rady

                                                                                                                                                                                                     Powiatu Kolskiego

                                                                                                                                                                                                     Nr XXVII/126/2012

                                                                                                                                                                                                     z dnia 29 listopada 2012 r.

 

 

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W KOLE

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej w skrócie „Centrum” lub „PCPR”, jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego.

2.      Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Kole
przy ul. Poniatowskiego 21.

3.      Obszar działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje teren Powiatu Kolskiego.

§ 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole działa w szczególności na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.);

2)      Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm);

3)      Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.);

4)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.);

5)      Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.);

6)      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);

7)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm);

8)      Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.);

9)      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);

10)  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

11)  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.  Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.);

12)  Uchwały Nr V/11/99 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 18 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole;

13)  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole;

14)  niniejszego Statutu.

 

Rozdział 2

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3

1.      Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

1)      pomocy społecznej;

2)      wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)      przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4)      rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Kolskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3.      Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.

§ 4

Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 5

1.      Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor zatrudniany
i zwalniany przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

2.      Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz realizację planu finansowego Centrum.

3.      Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.

4.      Dyrektor jest przełożonym służbowym i pracodawcą dla pracowników zatrudnionych
w Centrum w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5.      Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego wskazana w zakresie ustalonym w pisemnym upoważnieniu.

6.      Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Centrum.

7.      Dyrektor PCPR wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu Kolskiego.

8.      Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Jednostki.

9.      Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej, działalnością Domów Pomocy Społecznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących w Powiecie sprawuje Starosta Kolski przy pomocy Centrum.

10.  Dyrektor PCPR składa corocznie Radzie Powiatu:

1) sprawozdanie z działalności Jednostki;

2) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

3) zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;

4) ocenę zasobów pomocy społecznej.

11.  Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu Pracy.

12.  Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 6

1.      PCPR jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2.      Podstawą działalności PCPR jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.

3.      PCPR prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.      Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

5.      Gospodarką finansową PCPR kieruje jego Dyrektor.

6.      Majątek PCPR jest mieniem Powiatu Kolskiego i może być wykorzystywany jedynie
do realizacji celów związanych z działaniami statutowymi.

7.      Dla realizacji zadań statutowych Centrum może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami w celu poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu Kolskiego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§ 8

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

§ 9

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informację wytworzył: Agata Bagińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agata Bagińska, Data wprowadzenia: 2013-06-17 12:50:59, Zatwierdził do publikacji: Agata Bagińska, Data publikacji 2013-06-26 10:39:13, Ostatnia zmiana: 2013-06-26 10:39:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3476